دختر مهربون

با تمام یکرنگی پا به دنیای پر از رنگ و ریا می گذارم و خاطره هایم را برای تنها خود می نویسم ...

شهریور 92
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 90
1 پست
آذر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
2 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
3 پست
آذر 85
7 پست
مرداد 85
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
2 پست